fbpx

REGULAMIN

§1 Definicje

 1. Administrator:

Patrik Heliosz

NIP: 6041213159

ul. Kołłątaja 1, 83-000 Pruszcz Gdański

kontakt: kontakt@kurs-lightroom.pl

 1. Dowód zapłaty – faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 2. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
 3. Materiały edukacyjne – materiały edukacyjne w wersji cyfrowej udostępniane za pośrednictwem serwisu.
 4. Płatność – wpłata na konto Administratora za pośrednictwem płatności internetowych PayU.com lub PayPal.
 5. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem
  www.kurs-lightroom.pl
 6. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
 7. Umowa – umowa dostępu do serwisu zawierana pomiędzy Użytkownikiem Administratorem.
 8. Usługa – świadczona przez Administratora na rzecz Użytkownika płatna usługa polegającą na udostępnieniu za pomocą serwisu materiałów edukacyjnych.
 9. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

 

§2 Warunki ogólne

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 2. Wszystkie ceny podawane przez Administratora wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto.
 3. Administrator nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Użytkownik poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
 4. Wszystkie materiały znajdujące się w serwisie są chronione prawem autorskim. Materiały te można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Administrator nie zezwala na jakiejkolwiek rozpowszechnianie tak skopiowanych materiałów na wszystkich polach eksploatacji zgodnie z ustawą o prawie autorskim.
 5. Administrator zapewnia Użytkownikowi korzystającemu z systemu poprawność działania serwisu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, Firefox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px, dzięki którym będzie możliwe odtwarzania materiałów wideo, np. serwisu YouTube.com. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie serwisu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności serwisu, należy je wszystkie wyłączyć. Dodatkowo, Użytkownik powinien dysponować aplikacjami umożliwiającymi odczytywanie plików Adobe PDF.
 6. Płatności są obsługiwane przez spółkę PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, numer NIP 7792308495, REGON 300523444, kapitał zakładowy 4 000 000 PLN, kapitał wpłacony 4 944 000 PLN, będąca dostawcą usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.
 1. Użytkownik  zobowiązany jest do:
 1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 2. korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
 4. korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego,
 5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 6. korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami netykiety.

§3 Zawarcie umowy i realizacja

 1. W celu dostępu do usługi Użytkownik powinien wypełnić formularz znajdujący się na stronie serwisu po adresem www.kurs-lightroom.pl
 2. Zawarcie umowy z Użytkownikiem następuje z chwilą zaksięgowania płatności przez Administratora, o czym informuje on Użytkownika.
 3. Administrator wystawia Użytkownikowi dowód zakupu i przesyła w wersji elektronicznej na adres e-mail Użytkownika w formie wybranej przez Użytkownika podczas składania zamówienia.
 4. Umowa zawierana jest bezterminowo, co oznacza, że po uiszczeniu jednorazowej opłaty Użytkownik uzyskuje dostęp do kursu „Kurs Lightroom” bez ograniczenia czasowego. 
 5. Umowa może zostać rozwiązana przez Użytkownika lub Administratora.
 6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że treści zawarte w kursie są wyłącznie wyrazem osobistych poglądów autora.
 

§4 Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownikowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od udostępnienia materiałów edukacyjnych, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia Zwrotu przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Użytkownik może złożyć na formularzu, którego wzór otrzyma na maila po kontakcie z Administratorem lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
 4. Administrator niezwłocznie potwierdzi Użytkownikowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 6. Użytkownik nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.
 7. Użytkownik zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 8. Administrator niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Użytkownika zwróci Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 9. Administrator dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 

§5 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Użytkownika jest Administrator.
 2. Administrator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Użytkownik podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Administratorowi wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Administratora w celu realizacji złożonego zamówienia. Użytkownik ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 3. Dane osobowe są wykorzystywane TYLKO na potrzeby zawarcia Umowy związanej z tym kursem i nie będą przez Administratora używane nigdzie poza kursem ani nie będą udostępniane osobom trzecim.
 

§6 Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Użytkownika. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Administrator deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. O zmianach regulaminu i ich zakresie Użytkownicy będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 7 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Użytkownika w zakładce regulamin. W trakcie realizacji zamówienia Użytkownika obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.

Regulamin z dnia 07.04.2021 r.